Sykkel og sykkelstrategier

Jeg tvitra litt om bymiljøetatens flotte liste med 10 gode grunner til å sykle i går:

Fikk noen svar etter hvert, som disse:

Betimelige poenger, det der. For å svare litt bedre enn hva 140 twitter-tegn gir plass til, prøver jeg meg på denne teksten. Dette er ikke en utlegning om alt Arbeiderpartiet vil gjøre for sykkel, men noen tanker om sykkelstrategien og hvorfor ting ikke har lykkes.

Jeg leste gjennom sykkelstrategien i går. Mye der ser bra ut. Nå skal den gjennom en skikkelig runde i bystyret, vi kommer sikkert til å stille noen tilleggsforslag, men overordnet syns jeg det ser bra ut.

Det beste med strategien er tiltak 2B. Her definerer man hva som skal være standarden for nye sykkelveier i Oslo. Disse punktene virker som de viktigste for meg:

Sykkelvei med fortau, der syklistene er fysisk adskilt fra bilistene med rabatt og fra fotgjengerne med kantstein skal være normen utenfor den tette byen. Bra tiltak.

Så snakker de om sykkelbane som er fysisk adskilt fra bilveien (f.eks med kantstein) Byrådet mener sykkelbane i størst mulig grad bør velges der trafikkbelastning og fart innebærer at en adskilt løsning er den eneste trygge løsningen for syklister. Det er også bra!

Om sykkelfelt står det “som hovedregel skal det ikke være bilparkering på strekninger der det anlegges nye sykkelfelt”. Veldig bra!

I tillegg skal vi få en egen Oslostandard for kryss som (hvis jeg forstår dem rett) skal prioritere syklister. Også bra!

Strategien ser altså bra ut. Men, og her kommer det viktige, mangelen på strategi har ikke vært hovedproblemet for sykkelen i Oslo. Problemet har vært de konkrete valgene man gjør når man faktisk skal bestemme hvordan en vei skal se ut.

Selv sykler jeg hver dag fra Vålerenga ned til Dronning Eufemias gate, videre bort Operagata før jeg sykler til Rådhuset. Her er det en drøss med eksempler på dårlige og middelmådige løsninger. Akkurat nå ergrer jeg meg mest over Operagata.

Framtida for Operagata ble nemlig behandlet i bystyret rett før jul. Byrådet fikk flertall for sitt forslag, som gjør mange av de klassiske planleggingsfeilene. (her skulle jeg laste opp et bilde av reguleringskartet, men av en eller annen grunn lar det seg ikke laste opp). Derfor denne beskrivelsen:

Sykkelfeltet er ikke fysisk atskilt fra bilveien. I tillegg er det planlagt flere parkeringsplasser på innsiden av sykkelfeltet. Ikke nok med det, det er korttidsparkering, så vi er sikra at bilene skal svinge flest mulig ganger inn og ut fra parkering, og skape flest mulig konflikter med syklistene. Der det ikke er parkeringsplasser, skal det være grøntareal. Fotgjengerne blir altså skjermet fra syklistene.

Her er det en enkel løsning. Arbeiderpartiet fremmet forslag om å bytte plass på sykkelfeltet og grøntarealet. Da vil man oppnå alt det sykkelstrategien sier vi skal oppnå, atskilte felt hvor syklistene bare må tenke på andre syklister.

Dessverre ble vi nedstemt, det borgerlige flertallet fikk SV med på å si nei. Til en viss grad skjønner jeg at de gjorde det, et slikt forslag vil krevd en ny høringsrunde hos grunneierne og dermed utsatt vedtaket. Det skjønner jeg at man ville unngå, her handlet det også om framdriften for Munch-museet.

Det jeg ikke skjønner er at byrådet la fram dette forslaget. Jeg skjønner ikke hvor sykkelbyråden var da hun stemte for dette, og jeg skjønner ikke at byutviklingsbyråden syns det var en god ide. Forslaget kom nemlig ikke lenge før noen tenkte på sykkel på Oslo, byrådet la fram forslaget samtidig med at de jobbet med forslaget til ny sykkelstrategi. Et blikk på forslaget det svenske konsulentselskapet hadde levert ville gitt et tips om dette ikke er den beste løsningen. Eller kanskje enda verre, dette forslaget ble lagt etter at hele debatten om Dronning Eufemias gate hadde vært. Til den sa sykkelbyråden som kjent at vedtaket ble gjort lenge før hennes tid. Sant nok, men den som ikke lærer av sine eller andres feil, er dømt til å repetere dem.

Operagata er et eksempel, vi har ved flere anledninger det siste året stemt for bedre sykkelløsninger enn byrådet vil ha. Selv tenker jeg den store testen framover blir Storo-krysset. Behandlingen av den saken vil skille klinten fra hveten i spørsmålet om hvem som virkelig vil satse på sykkel.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Allianser for klima

Jeg er ikke lei av sentrumsfrieri, eller av at MDG ønsker å samarbeide med Venstre og KrF, slik det kan framstå i Klassekampen 27.09. Men jeg har noen erfaringer fra arbeidet i bystyret som jeg tror burde være med i en analyse av hva som skal gjøres i miljø- og klimapolitikken i Oslo.

Bakgrunnen for mine kommentarer var fredagens sak der MDGs nye førstekandidat, Lan Marie Nguyen Berg, ble presentert. I denne saken sier hun at partiet ønsker en klimaallianse med Venstre, KrF og SV som skal styre byen.

Jeg tror denne analysen bommer på et viktig punkt, nemlig ideen om at særlig Venstre innerst inne er et annet parti enn det de får vist i byrådet og i samarbeidet med Frp. Analysen gir hvert fall ikke noe særlig mening hvis man ikke tror at Høyre og Frp tvinger Venstre til å gjøre en masse ting de ellers ikke ville gjort.

Venstre har vært et trofast medlem av den borgerlige alliansen i Oslo siden 1995. De har vært på vippen i bystyret i en årrekke siden da. Ikke på noe tidspunkt har de antydet noe annet enn at de ønsker et fortsatt høyre-dominert styre i byen. På godt og vondt har de et hovedansvar for miljøpolitikken som har vært ført i byen. Da er det god grunn til å ta dem på alvor og tro at de faktisk står for den politikken som har blitt ført.

Bilfritt sentrum er et eksempel på hva dette betyr. Partiene på venstresida har i over 15 år fremmet forskjellige forslag om å innføre bilfritt sentrum. Venstre har aldri stemt for, heller ikke når de har vært i opposisjon. Dette har vært en politikk som Venstre rett og slett ikke har støttet eller ønsket for byen. Det er ikke Høyre eller Frp som har holdt dem tilbake.

Sykkelveiutbyggingen går utrolig treigt i denne byen. I 17 år har Venstre vært med i budsjettforlik som har nedprioritert sykkelsatsningen. De siste tre årene har partiet hatt ansvaret for miljø- og samferdselspolitikken i byrådet, likevel måtte byråd Guri Melby nettopp konstatere at de ikke hadde planer nok til at det var vits i å legge mer penger inn i sykkelbudsjettet. De har altså hatt sjefsstolen i tre år, og likevel ikke klart å legge planer nok til at vi faktisk kan bygge ut sykkelveiene. Hvorfor skal vi da tro at det er Høyre og Frp som holder dem tilbake?

Nylig kom nyheten om at innkjøpet av nye trikker har blitt utsatt et år fordi selskapene internt i Ruter ikke klarer å bli enige. Selskaper som alle er eid, finansiert og drevet av Oslo kommune for å drive kollektivtrafikken, krangler altså om hvem som skal ta regninga for noe det til syvende og sist uansett er Oslo kommune som betaler for. Når man leser om denne farsen er det greit å huske på at denne oppsplittingen av Ruter er et av Venstres hjertebarn. For den tidligere gruppelederen Ola Elvestuen var det et av hovedargumentene for at han ikke ville samarbeide med venstresida. Vår kritikk av det byråkratiske surret viste nemlig hvor dogmatiske vi var. Derfor har de også stemt mot alle forsøk på å gjøre noe med den organisasjonsmodellen. Det er ikke Høyre og Frp som har holdt dem tilbake.

Det er ingen tvil om at et byråd som setter miljøsaken høyt også vil kunne hente støtte fra Venstre i mange saker. Det vil også være en styrke, byen er tjent med brede forlik om viktige spørsmål. Men det er liten grunn til å tro at Venstre egentlig er et annet parti enn det stemmegivningen deres i bystyret viser. Venstres bystyrerepresentanter vil nok være enig i det. Venstre er ikke i Høyre og Frps favn fordi de blir tvunget til det, de er der fordi det er der de trives aller best. Det bør vi andre respektere.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En faglig sterkere Oslobarnehage

En faglig sterkere Oslobarnehage

De siste årene har det både blitt vanskeligere å få barnehageplass i Oslo, og det har blitt færre pedagoger som jobber med barna våre. Disse fakta bør ligge i bakhodet hos alle som leser Høyre-byrådets kronikker om kvalitet og læring i Oslobarnehagen.

Enigheten er etter hvert stor om at gode barnehager med høyt kvalifisert personale kan yte et viktig bidrag til barns læring og utvikling. Kvaliteten i barnehagen avgjøres i stor grad av at man klarer å trekke til seg fagfolk med riktig kompetanse. Akkurat som man i skoledebatten snakker om den dyktige læreren, trenger man i barnehagen pedagoger og assistenter med fagutdanning.

Dessverre er realiteten i Oslo at barna treffer færre pedagoger i barnehagen. I stedet for å satse på kompetanse, har man drevet en politikk som har ført til Oslos barnehager har en lavere andel ansatte med høyere pedagogisk utdanning nå enn vi hadde for et par år siden. Andelen er også langt lavere enn i de andre store byene.

Disse SSB-tallene som viser manglende satsning på kompetanse fra Høyre-byrådet gjelder også i ledelsen av barnehagene. I Trondheim er for eksempel 94 prosent av styrerne og de pedagogiske lederne utdannet som barnehagelærere. I Oslo er det over 20 prosent som ikke er det. Og blant assistentene, som faktisk er den største yrkesgruppen i barnehagene er det enda tydeligere. I Trondheim har 38 prosent av assistentene fagutdanning, i Oslo er det bare 16 prosent av assistentene som har det.

Mener man alvor med ønske om økt faglighet, læring og språkutvikling i barnehagen, så er det ingen vei utenom å satse på å øke den faglige kompetansen til de ansatte i barnehagen. Så langt har Høyre og de andre borgerlige partiene i Oslo ikke vært villige til å følge opp dette.

I forbindelse med behandlingen av barnehagemeldingen i Oslo Bystyre i fjor vår, fremmet Arbeiderpartiet til sammen 28 forslag som byrådspartiene stemte mot. Det var stor bredde i forslagene, men de hadde en felles rød tråd, et sterkt ønske om å styrke kompetansen og heve kvaliteten i barnehagene.

Vi foreslo et mål om at 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal ha høyere pedagogisk utdanning. Dette ble nedstemt. Det samme ble forslagene om stipendordning for videreutdanning av barnehagelærere, stipend til assistenter som vil ta formell pedagogisk utdanning, og stipend til styrere som vil delta på den nasjonale lederutdanningen. Forslaget om å etablere formelle krav til assistenter om kompetanse ble nedstemt, det samme ble et forslag om å utvikle digitale pedagogiske verktøy til barnehagene. Vårt forslag om at alle bydeler skal ha et kurstilbud som ivaretar barnehagenes behov for kompetanseutvikling fikk heller ikke høyresidens stemmer, det gjorde heller ikke forslaget om at alle barnehager skal kartlegge språkmiljøet i barnehagen.

Disse forslagene ville bidratt til å styrke fagligheten i Oslos barnehager. De viser også at det er stor forskjell på Arbeiderpartiet og høyresiden om man faktisk mener alvor med ønske om høyere kvalitet i barnehagene. Denne kursen vi er inne på nå, fører dessverre til at Oslos barn får et dårligere barnehagetilbud enn de fortjener. Heldigvis er det helt opp til Oslo bystyre å gjøre noe med det. Vi kommer til å fortsette å fremme forslag som vil gi barna en bedre barnehage.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Om elbilsubsidiene

Aftenpostens dekning av el-bilsubsidiene har vært interessant sommerlesning. Det er tydelig at skepsisen til å støtte elbilen har blitt større etter hvert som bilen har blitt mer og mer lik en vanlig bil. Kritikerne kan likevel trøste seg med én ting, det er fullt mulig å redusere subsidiene med flere milliarder uten at elbilen straffes.

Den største fordelen elbilen har, er at man slipper å betale vekt- og effektavgift når man kjøper bilen. For en Nissan Leaf, den vanligste elbilen på norske veier, betyr det en avgiftslette på drøye 85000 kroner. I tillegg kommer momsfritaket. Finansdepartementet har regnet ut at den totale rabatten el-bilkjøperne får vil i 2014 være på 3 til 4 milliarder kroner.

Hvis vi avskaffer vektavgiften og effektavgiften, og erstatter hele beløpet med å øke Co2 og NOx-avgiftene på kjøp av biler, vil det ikke ha noen betydning for statskassa.  De største vinnerne vil nok være de nye ladbare hybridene, som gjerne veier mye og i dag betaler vektavgift etter det. Elbilene som hverken slipper ut Co2 eller NOx vil fortsatt komme ut med null i avgift. Bilkjøperne vil heller ikke merke noen særlig forskjell, i gjennomsnitt vil bilene som i dag betaler vekt- og effektavgift betale like mye avgifter som nå.

For de som ivrer etter å regne ut hvor mye vi subsidierer elbilen med, vil det derimot ha stor betydning. Plutselig er reglene for bilavgifter helt like for elbiler som for bensinbiler. Når reglene er like, kan man ikke lenger kalle det subsidiering. Med en enkel regelendring kan vi altså gjøre slutt på milliarder i subsidier til el-bilkjøpere, og knapt noen vil merke forskjell.

Poenget med denne lille øvelsen er ikke å vise at elbiler ikke blir subsidiert, de blir det. Poenget er å vise at man bør trå litt varsomt når man skal lage analyser av hvor mye elbilen faktisk subsidieres. Å slippe momsen er en åpenbar subsidie som få andre varer og tjenester nyter godt av, men det er langt fra gitt at et avgiftssystem for biler skapt for mange tiår siden bør ligge til grunn for beregninger av hvor mye vi subsidierer elbilen med. Et bedre avgiftssystem som oppmuntrer til å handle miljøvennlig og samtidig gjør at samfunnsøkonomene sparer regnestykkemilliarder i subsidier, burde vi kanskje alle kunne enes om?

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Heia elbilen –heia sykkelen!

I går skrev den tidligere lederen i Syklistenes Landsforening dette innlegget med kritikk av elbilen. Jeg syns denne kritikken er ganske dårlig, og det fikk meg til å kaste meg inn i twitterdebatten i går. Og i dag inspirerte det meg til å skrive litt mer om hvorfor elbilsatsingen er viktig og riktig:

Utslippsfri transport er et enormt gode for lokalsamfunn og for verdens klima. Da er det forunderlig at sykkelforkjempere gjør elbilen til en fiende.

Egentlig er dette et enkelt spørsmål vi må ta stilling til. Tror vi at folk kommer til å slutte å bruke bilen til transport, eller tror vi ikke det? Jeg gjør ikke det, derfor støtter jeg en utvikling hvor bilen blir mest mulig forurensingsfri. Elbilen er et langt skritt i riktig retning.

Man kan få inntrykk av at det har skjedd en eksplosjon av elbiler i Norge de siste årene. Sannheten er i følge SSB at det er registrert ca. 2,5 millioner biler i Norge, under 20000 av dem er elbiler. Riktignok nådde elbilene 5,5 prosent av nybilsalget i året vi nettopp la bak oss, men vi er likevel langt unna å ha en forurensningsfri transport i Norge. Veitrafikken alene står for nesten 20 prosent av de norske klimagassutslippene.

Støtt og stadig dukker det opp en myte om at elbilen egentlig forurenser like mye som en bensin- eller dieselbil. Det er en myte som er motbevist flere ganger, for eksempel i denne oppdaterte rapporten fra i sommer. Reduksjonen i klimagassutslipp vil avhenge av hvordan el-produksjonen er i hvert land, med vår grønne kraft i Norge er fordelene store.

I land som baserer seg på gammeldagse kullkraftverk er klimagassutslippet omtrent like stort fra en elbil som en vanlig bil. Men selv her har elbilen en stor fordel, den bidrar ikke til utslipp av gasser som forurenser lokalmiljøet, og støyer betydelig mindre. Det er et viktig poeng også i norske byer, både i Oslo-gryta og blant Bergens sju fjell blir vi støtt og stadig plaget av partikkelstøv fra veitrafikken.

Elbilens fordeler framfor bensinbilen er altså store. Med de virkningsfulle insentivene vi har for elbilen er Norge med på å skape et solid marked for de som prøver å utvikle utslippsfrie biler. Teknologiutvikling skjer ikke av forskning alene, man er nødt til å ha noen som er villige til å prøve ut de nye produktene. Den rollen Norge spiller for utviklingen av elbilen er med på å bringe oss nærmere en forurensningsfri transport verden over.  Dette er et av de områdene hvor Norge spiller en viktig rolle i det internasjonale klimaarbeidet.

Satsingen på elbiler og annen forurensningsfri transport er altså miljøpolitikk vi har god grunn til å være stolte av. I denne debatten er det likevel et sentralt poeng som også må fram; det er ingen rimelig grunn til å sette denne vellykkede politikken opp mot sykkelen. Det er ingenting som tyder på at elbilfordelene går utover sykkelen.

Motsetningen er ikke mellom elbilen og sykkelen. I Oslo handler den manglende sykkelsatsingen om for liten vilje og evne til å prioritere framkommelighet for sykkel. Gateparkering må fjernes så sykkelen slipper fram, vi må begrense hvilke veier bilene kan kjøre på og vi må sørge for at vareleveringen ikke kommer i veien for syklistene. Flere sykkelparkering må på plass. Byen trenger brede og godt markerte sykkelveier som fullfører hele strekninger, og ikke ender i et tilfeldig kryss. Det er i det hele tatt mange ting som må gjøres for å gjøre Oslo til en bedre sykkelby.

Likevel, ingen av disse tingene blir vanskeligere eller lettere fordi elbilen får insentiver. Det er fortsatt de samme politiske valgene som må gjøres. Det er heller ikke riktig å si at fordi disse insentivene har en samfunnsøkonomisk kostnad, så er dette penger staten lett kunne flyttet til sykkelsatsingen. Ta for eksempel avgiftsfritaket Tesla får, det er ingen rimelig grunn til å tro at hvis man fjernet fritaket ville kjøperne kjøpt den samme bilen til en langt høyere pris. En stor andel ville kjøpt en bil i samme prisklasse, med et langt høyere utslipp av forurensende gasser. Da blir det feil å framstille det som at her er det subsidier på en milliard som heller kunne vært brukt på sykkelveier.

Klimautfordringen er så alvorlig at vi må ty til alle gode tiltak for å løse problemene. Både sykkel og elbilen er en del av de gode løsningene. Da er det ingen grunn til å gjøre satsingen på det ene til en konflikt med det andre. Vi har bruk for både sykkelen og elbilen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment